• Home
 • Uitgangspunten

Uitgangspunten

Visie op Nederland
De Burger Beweging wil mensen weer de ruimte geven om de samenleving te maken die we met elkaar willen, met respect voor mensenrechten en zorg voor een leefbare aarde. De Burger Beweging wil naar een eerlijk geldsysteem en een duurzame kringloopeconomie in dienst van ieders welzijn in een veilige en gezonde leefomgeving. Het kan! De Burger Beweging bestaat uit mensen die al vernieuwende initiatieven met oplossingen voor deze verandering in de praktijk brengen en zich nu met elkaar verbinden. Deze initiatieven beslaan alle sectoren zoals zorg, onderwijs, economie, duurzaamheid, leefomgeving, vrede en veiligheid. Inspireert het je? Doe dan mee. De Burger Beweging is er voor iedereen!

Gezondheid
Gezondheid staat voorop, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Hierbij is voorkomen beter dan genezen. De leefstijl en leefomgeving van mensen speelt een belangrijke rol. Mensen die toch ziek worden moeten kunnen kiezen voor de zorg die bij hen past, waar mensen zich goed bij voelen, met respect voor persoonlijke keuzes en die vooral ook voor iedereen betaalbaar is. Daarom wil DBB:

 • Goede voorlichting over een gezonde leefstijl, toegang tot gezonde voeding (ook op scholen!) en veel ruimte voor burgers om samen hun buurt groen en veilig te maken.
 • Transparant en onafhankelijk onderzoek naar kwaliteit en effectiviteit van vaccinaties, medicijnen en mogelijk schadelijke omgevingsfactoren zoals straling. Belangrijk is dat er vrije beschikking, meer onafhankelijke informatie, meer verbinding en een betere samenwerking komt tussen reguliere en natuurlijke geneeswijzen.
 • Mensen de zorg bieden die ze nodig hebben en het beste bij hen past, rekening houdend met effectiviteit en veiligheid van de gekozen zorg.

Onderwijs
Goed onderwijs toegankelijk maken voor iedereen en daarin het kind centraal stellen en vooral ook zien als talentonwikkeling. Kinderen hebben het recht om zich vanuit hun eigen talenten en kwaliteiten te kunnen ontwikkelen naar de beste versie van zichzelf. Belangrijk onderdeel van het onderwijs is leerlingen motiveren zelf na te denken en open te staan om ook van hen te leren.  Daarom wil DBB:

 • Veel meer ruimte voor innovatie en diversiteit in leervormen, afgestemd op de ideeën en inzichten van kinderen zelf en andere betrokkenen zoals leerkrachten, ervaringsdeskundigen en ouders die ook samen in goed overleg het niveau voor vervolgonderwijs bepalen.
 • Dat onderwijs en leermiddelen gratis toegankelijk zijn. Alle studerende jongeren krijgen een leeftijdsafhankelijk bedrag per maand voor levensonderhoud.
 • Veel aandacht in het onderwijs voor gezond leven, mensenrechten en een leefbare aarde.

Samenleving en besluitvorming
De Burger Beweging gaat uit van de  kracht en de zelfbeschikking van burgers. Mensen moeten weer veel meer zeggenschap krijgen over hun eigen leven en leefomgeving. In de huidige manier van organiseren van onze samenleving is het heel gebruikelijk dat er onnodig voor de mensen besloten wordt wat goed voor hen is. We hebben een hiërarchisch systeem ingericht waardoor mensen het eigenaarschap over de kwesties die hen aangaan kwijtraken doordat er door anderen over besloten wordt. Het gevolg hiervan is dat mensen zich niet meer betrokken voelen bij beslissingen over onder andere hun eigen omgeving, hun eigen werksituatie, eigen dorp of eigen stad.

Cruciaal daarbij is dat burgers goed en eerlijk geïnformeerd zijn. DBB wil daarom:

 • Zoveel mogelijk lokaal doen wat lokaal kan. Lokale besluiten worden genomen met de mensen die betrokken zijn bij de kwestie waarover besloten moet worden. De overheid is hierin kaderstellend.(geeft aan wat mogelijk is binnen de wet of de beschikbare financiële middelen) maar maakt niet meer de plannen voor de burgers. Ook is het de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat deze besluitvormingsprocessen eerlijk en goed verlopen. En burgers daar intensief bij betrekken en zelf over laten besluiten, bijvoorbeeld middels buurt- en burgerinitiatieven.
 • Voor de landelijke democratie pleit de Burgerbeweging voor een vorm van vloeibare democratie zoals beschreven door politicologe Christina Zuber van de universiteit van Konstanz. Door het huidige democratische systeem krijgen populisten een kans ‘de politieke elite’ te beschuldigen dat deze het contact met ‘het volk’ zijn kwijtgeraakt.

Vloeibare democratie, ook wel gedelegeerde democratie genoemd, werkt als volgt: burgers kunnen voor elk beleidsterrein (immigratie, werkgelegenheid, onderwijs) kunnen burgers kiezen of ze zelf over een voorstel willen stemmen, of dat ze hun stem weggeven aan iemand die ze vertrouwen. Op ieder moment kunnen ze hun weggegeven stem weer terugnemen.

Zuber: ‘Stel dat ik mezelf als expert beschouw op het gebied van onderwijs, dan kan ik zelf stemmen over alle onderwijsvoorstellen.’ Dat hoeft niet het geval te zijn bij andere onderwerpen. ‘Als het over de arbeidsmarkt gaat, geef ik mijn stem misschien liever aan George, die daar veel meer verstand van heeft.’ George kan vervolgens ook beide stemmen weer doorgeven aan een derde persoon die hij nog competenter vindt. ‘Dit hele proces hoeft niet ingewikkeld te zijn: met behulp van een app kan het snel en efficiënt verlopen.’ De Burger Beweging pleit voor Vernieuwende vormen van democratie invoeren waarbij een representatief deel van de burgers de kans krijgt zichzelf goed te informeren alvorens een gezamenlijk besluit te nemen. We denken hierbij aan een vorm van vloeibare democratie waar er over kwesties die er landelijk spelen kan worden meebesloten.  door Deze processen moeten eerlijk georganiseerd worden zodat iedereen werkelijke inspraak heeft.

 • Mogelijkheden creëren voor innovatieve samenlevingsvormen gebaseerd op overvloed en delen.

Cruciaal daarbij is dat burgers goed en eerlijk geïnformeerd zijn.

Leefbaarheid
Menselijk welzijn is alleen mogelijk op een gezonde, leefbare aarde. Mensen dragen de verantwoordelijkheid om in balans te leven met de ecologische draagkracht van de aarde zodat de generaties na ons ook een goed leven kunnen hebben. Dat vereist een samenleving met duurzame energie, duurzame landbouw en veeteelt en een duurzame kringloopeconomie. DBB wil daarom:

 • Onderzoek naar duurzame technieken stimuleren, duurzame investeringen bevorderen en lagere belastingtarieven voor duurzame producten invoeren.
 • Transparante en onafhankelijke informatie voor consumenten over de duurzaamheid van producten en duurzame en zoveel mogelijk zelfvoorzienende woonwijken bouwen.
 • Natuur beschermen en waar nodig weer helpen te herstellen.

Geld
Iedereen heeft recht heeft op een materieel menswaardig bestaan. Dat kan door omvorming van het geldstelsel naar een eerlijk en dienstbaar systeem voor iedereen en vernieuwende vormen van inkomensverdeling in te voeren. DBB wil daarom:

 • Invoering van een Burgerbank (nutsbank) die bij alle financieringen alleen de noodzakelijk te maken kosten mag rekenen. Burgers worden eigenaar en krijgen zeggenschap in het beleid van de bank.
 • Rente, mogelijkheid tot speculatie en inflatie zoveel mogelijk afschaffen en het gebruik van financiële derivaten wettelijk verbieden.
 • Een brede maatschappelijke discussie over het invoeren van vernieuwende valuta zoals bijvoorbeeld de Florijn en nieuwe vormen van inkomensverdeling, zoals het basisinkomen en inkomenssubsidie.

Veiligheid en Vrijheid
De Burger Beweging gelooft dat een samenleving veiliger is als burgers zich met elkaar verbonden voelen en gelijke kansen hebben. Daarvoor is nodig dat we elkaar ontmoeten, leren kennen en ondersteunen. Tegen overtredingen en misdrijven wordt strafrechtelijk in voor iedereen gelijke en eerlijke processen opgetreden. Grondwettelijke vrijheden van burgers zoals privacy, godsdienst en meningsuiting dienen maximaal beschermd te worden binnen de grenzen van andere beginselen zoals non-discriminatie en het verbod op haat zaaien. Daarom wil DBB:

 • Investeren in leefbaarheid en integratie in buurten en wijken, o.a. middels scholing, groenvoorzieningen, sport, cultuur en kunst en zorgen voor optimale samenwerking van instanties, zodat ze weten wat er speelt en optreden als het nodig is. Conflicten worden zoveel mogelijk voorkomen door toepassing van vernieuwende dialoog methodieken.
 • Inzetten op herstellen en voorkomen in terugval van crimineel gedrag door de betrokkenen zelf te laten (mee)beslissen over wat er moet gebeuren na een delict of conflict. Onderzoek toont aan dat dit effectief is.
 • Privacy schendende maatregelen, zoals opslaan van telefoongesprekken en email en het toepassen van beveiligingscamera’s dienen transparant te zijn en worden beperkt tot hetgeen aantoonbaar noodzakelijk is in het belang van de veiligheid. Klokkenluiders worden beter beschermd en beloond om misstanden aan de kaak te stellen.

Wonen
Volledig duurzame en betaalbare woningen voor iedereen. Steden worden opgebouwd uit een netwerk van zoveel mogelijk zelfvoorzienende woonwijken met CO2 neutrale en recyclebare huizen voor ongeveer 10.000 inwoners. De wijken produceren hun eigen schone energie en biologisch voedsel en alle voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg, voedsel, groene ruimte, geld, kunst en cultuur, etc. zijn aanwezig en betaalbaar. Door alles zoveel mogelijk op lokaal niveau te doen geven we mensen de beste mogelijkheid om direct zelf invloed uit te kunnen oefenen op de lokale economie en werkgelegenheid en neemt de behoefte aan autovervoer enorm af. Daarom wil DBB:

 • Rente voor financieren van koop en huurwoningen moet wettelijk worden beperkt tot de gemiddelde loon/prijsstijging (inflatie) + 0,5% marge voor de bank per jaar. Daardoor kan ook de hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag zoveel mogelijk worden afgeschaft. Woningbouw- verenigingen worden omgevormd naar woningcoöperaties.
 • Lopen, gebruik van de fiets en openbaar vervoer wordt bevorderd en er is een groepsparkeerplaats waar zo snel mogelijk in principe alleen nog maar elektrische deel/huurauto’s worden geparkeerd.
 • Mensen werken zoveel mogelijk in hun eigen woonwijk die leen/huurwinkels heeft waar boeken, gereedschap en andere zaken voor een aantrekkelijke prijs geleend/gehuurd kunnen worden zodat mensen zaken die ze bijna nooit gebruiken niet meer zelf kopen.

Werk en Arbeid
Door verdergaande automatisering zal de werkgelegenheid de komende jaren dalen naar gemiddeld ongeveer 20 uur per week. De Burger Beweging wil het beschikbare werk voor alle mensen eerlijk verdelen en wil zoveel mogelijk werk dicht bij woonwijken creëren. Nieuwe vormen van eerlijkere inkomensverdeling zoals het basisinkomen en inkomenssubsidie maken de arbeidstijdverkorting mogelijk. Daarom wil DBB:

 • Zoveel mogelijk werk creëren in een vernieuwende en duurzame kringloopeconomie dicht bij woonwijken zodat het werk eerlijk verdeeld kan worden.
 • Experimenteren met vormen van basisinkomen of inkomenssubsidie voor kinderen, studerende jongeren en ouderen waarmee in de basis levensbehoefte kan worden voorzien.   De ouderschapsverlofregeling ruimer maken. Een brede maatschappelijke discussie voeren over het verder doorvoeren van vernieuwende vormen van inkomensverdeling.
 • Rekening houdend met het non-discriminatiebeginsel het minimumloon voor jongeren gelijk stellen aan die van mensen van 23 jaar en ouder en werken zonder arbeidscontract voor de bijstand afschaffen.

Bezuinigingen en Belastingen
Het belastingsysteem wordt rechtvaardiger en efficiënter gemaakt waardoor een gelijkere verdeling ontstaat van inkomen en bezit. Belasting op arbeid wordt zoveel mogelijk beperkt terwijl belasting op milieuvervuilende producten wordt verhoogd. De opbrengsten voor de staat nemen hierdoor toe waardoor bezuinigingen niet nodig zijn. Daarom wil de DBB:

 • Alle heffingskortingen, toeslagen, aftrekposten en subsidies afschaffen en de uitzonderingen tot een minimum beperken waardoor het tarief van de eerste drie belastingschijven fors verlaagd kan worden.
 • Het Centraal Plan Bureau (CPB) een onderzoek laten houden naar mogelijkheden om de BTW en belasting op arbeid af te schaffen en te vervangen door een systeem waarbij iedereen 10% belasting betaald bij ontvangst van een betaling door iemand anders. Voor verkoop van woningen en financiële transacties kan van een lager tarief van 2% uit worden gegaan waardoor het speculatieve gebruik van geld niet meer loont. BTW wordt wel gehandhaafd voor milieuvervuilende producten en diensten.
 • Voor het bevorderen van een evenwichtige inkomensverdeling een speciale belasting met een tarief van minimaal 52% over elke euro die men meer dan vier keer het wettelijk minimumloon (ongeveer € 80.000) per jaar betaald krijgt.

Nederland in de wereld
Nederland bevordert internationale samenwerking en handel met respect voor mensenrechten en zorg voor een leefbare aarde. Nederland bevordert democratisering van besluitvorming binnen de Europese Unie en houdt waar mogelijk zeggenschap over regelgeving in eigen land. Uitgaven voor defensie worden zoveel mogelijk beperkt binnen de grenzen van een effectieve bescherming van onze eigen vrede en veiligheid en een bijdrage aan bevordering van vrede en veiligheid in de wereld. Daarom wil DBB:

 • Dat Nederland krachtig inzet op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en uitvoering van het Klimaatverdrag voor het welzijn van met name kwetsbare groepen in de hele wereld waardoor de daadwerkelijke oorzaken kunnen worden aangepakt en stromen met vluchtelingen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Nederland blijft, buiten noodhulp, 0.7% van het bruto nationaal inkomen aan ontwikkelingshulp ter beschikking stellen en schaft exportsubsidies zoveel mogelijk af om eerlijke handel te bevorderen.
 • Dat Nederland zich in samenwerking met de NAVO, de Europese Unie en de Verenigde Naties inzet voor vrede, bescherming van burgers in oorlogsgebieden en wederopbouw en een humane opvang van vluchtelingen.
 • Dat Nederland maatregelen neemt die garanderen dat Nederlandse handel en investeringen en internationale handelsverdragen waar Nederland deel van uitmaakt mensenrechten respecteren en bijdragen aan een leefbare aarde.

Milieu
Milieu gaat over meer dan zonnepanelen of biologische aardappelen, over CO2 in de atmosfeer dat het klimaat verandert, of plastic in de oceanen dat het leven er verwoest.

We zijn in duurzaamheid verbonden. Als levende wezens zijn we verbonden in de natuur. Als consumenten en producenten zijn we verbonden in de economie. Als burgers zijn we verbonden in de democratie. En al ons denken en doen in die relaties heeft gevolgen voor de duurzaamheid die we nodig hebben om allemaal samen wel te kunnen zijn en blijven op deze planeet.

Duurzaamheid kun je zo omschrijven als een uitgangspunt voor je denken en doen dat de keuzemogelijkheden voor toekomstige generaties gelijk laat zijn aan de onze, en waarin ook iedereen nu gelijk kan delen in welvaart en welzijn.

Een duurzame economie is daarvoor een belangrijke basis, zonder een faire economie en een fair geldsysteem komen we er niet. Van ‘The winner takes all’ gaan we naar ‘We all win’.
Daarvoor is het nodig dat waardecreatie veel dichter bij de burgers komt te liggen, in plaats van bij multinationals. Iedereen kan waarde creëren met energie, voedsel en zorg. Dat gebeurt al steeds meer in (lokale) coöperaties. Die waarde kunnen we (lokaal) uitwisselen met alternatief lokaal ‘geld’. De nieuwe economie bouwen we van onder op.

Ook in duurzaamheid geldt: meten is weten. Traditionele indicatoren als het BNP meten alleen financiële waarde. Het CBS experimenteert sinds kort met een breder mandje indicatoren in de Monitor Duurzaam Nederland. Die lijn willen we versneld doorzetten met meer indicatoren, zoals de Ecologische Voetafdruk.

We brengen er beweging in: het begrip duurzaam is statisch, beschrijft (ideale) toestanden. Om die duurzame toestand te bereiken is transitie nodig. We laten zien hoe we de transitie van a naar b inzetten, doorzetten en realiseren.

Wanneer de economie in de basis duurzaam wordt, lossen problemen als klimaat, grondstoffen, milieuvervuiling als gevolg daarvan op. Verandering van ons gedrag is het startpunt is voor verduurzaming / transitie.

In een duurzame democratie kunnen mensen zelf via internet hun voorstellen indienen en stemmen op voorstellen van anderen.